Baglanti   Subelerimiz  
Sayı: 30
  Ana Sayfa    Köşe Yazıları     Yazarlar     Arşiv  

EDİTÖR
DÜNYA
İŞÇİ SINIFI
KÜRDİSTAN
KÜLTÜR-SANAT
BİYOGRAFİ
RÖPORTAJ
GÜN YAYINCILIK
POLİTİKA
ÖSP


Bilgilendirme


Links

MESOP-Girişimi Geçici Yürütme Kurulu Çalışma Raporu
ÖSP

Yoldaşlar! Hepinize hoş geldiniz diyor, Geçici Yürütme Kurulu adına sizleri selamlıyor, 4. Genel Toplantımıza başarılar diliyoruz.

Yoldaşlar!
Hepinize hoş geldiniz diyor, Geçici Yürütme Kurulu adına sizleri selamlıyor, 4. Genel Toplantımıza başarılar diliyoruz.
3. Genel Toplantımız 5-6 Eylül 2004’te yapılmıştı. Geçen 5 aylık sürede genel iradenin perspektifleri doğrultusunda yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın genel bir özetini sizlere sunacağız. Bu sunum gerek Geçici Yürütme Kurulu’ndaki tek tek kadroların, gerekse yerel düzeydeki Geçici Yürütme Kurulları ile kadroların yaptıkları çalışmaları ayrıntılı bir şekilde içermiyor. Bu raporla, sürdürülen çalışmaların genel özetini sunarken, aynı zamanda MESOP-Girişimi olarak yüzleştiğimiz sorunları da belirlemeye çalışacağız.
Geçen bir buçuk yıllık pratiğimiz her genel toplantının bir çok sorunu birden ele almakla birlikte ağırlıkla bir konuya odaklandığını gösteriyor. 3. Genel Toplantımızın ağırlıklı gündemi toplantıya sunulan iki yazılı belgeyi sonuçlandırmak olmuştu. Bu iki belgeden birincisi “MESOP-Girişimi’nin İzleyeceği Belli Başlı Aşamalar ve Her Aşamanın Öne Çıkacak Olan Temel Görev ve Hedefleri”; ikinci belge ise “Politik Bildirge, Program ve Tüzüğün (Örgütlenmenin) Belli Başlı Çizgileri Üzerine Tartışma ve Pratik Yürüyüşe İlişkin Sorunlama” idi. Denilebilir ki 3. Genel Toplantımızda pratik yürüyüşün ve düşünsel arayışımızın genel yol haritası belirlenmişti.
Geçici Yürütme Kurulu, Yayın Kurulu ile birlikte 3. Genel Toplantımızdan sonra gerçekleştirdiği ortak toplantı ve sonrasında zayıf da olsa diyalog halinde bir çalışma yürüttü. 3. Genel Toplantımız sonrasında Yayın Kurulu ile birlikte ortak irademizin karar ve yönelişleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma planı ve pratiğimiz şunları içeriyor:

A) 3. Genel Toplantı sonuç belgelerinin basıma hazır hale getirilmesi, basılması ve dağıtımının gerçekleştirilmesi, yapılması gereken ilk işlerin arasındaydı. Hatırlayacağınız gibi 3. Toplantıda “Sorunlama Belgesi”nin toplantıdaki tartışmalar dikkate alınarak yeniden ele alınması kararlaştırılmıştı; hatta görevi sadece bununla sınırlı geçici bir komisyon da kurulmuştu. Komisyon “Sorunlama Belgesi”ne son şeklini verdi ve belgenin basımı gerçekleştirildi. “Sorunlama Belgesi”, Sosyalist Mezopotamya’da yayınlanmasının yanı sıra broşür halinde de basıldı. 5 bin adet basılan broşürün çoğunluğu dağıtıldı. Şu ana kadar 3 bini dağıtılan broşürün 600’ü Avrupa’ya gönderildi. 2 bin civarında broşür halen elimizde duruyor. Kürdistan illeri ve Türkiye metropollerinde özellikle arayış içindeki kadrolara broşürün iletilmesi halen önümüzde duran önemli görevlerden biridir.
“Sorunlama Belgesi”ne ilişkin ilk yazılı tepkiler de gelmeye başladı. Yazılı tepkilerden bir kısmı Sosyalist Mezopotamya’nın 9. sayısında yer alıyor.
Bir yandan “Sorunlama Belgesi”ni halen ulaştırılamadığı bölgelere ulaştırma arayışımız sürerken, diğer yandan az çok MESOP’luluk kimliğinin oluştuğu alanlarda ise kolektif bir planlama ile hem daha derinlikli dağıtım ve ilişki arayışının geliştirilmesi hem de genel perspektifimizin gereği olarak yereldeki ideolojik-politik-örgütsel tartışma ve arayışın örgütlü sürdürülmesi görevi önümüzde duruyor.

B) Daha ilk genel toplantıda belirlemiş olduğumuz pratik yöneliş olarak büyük-küçük panel ve toplantılarla MESOP sorunlamasının arayış içerisindeki Kürt, Kürdistanlı yurtsever, sosyalist kadrolara ve halka taşınması hedefi doğrultusundaki faaliyetimiz sürdü. 3. Genel Toplantımızdan sonra ilki Paris Kürt Evi’nde (Mala Kurd), ikincisi Diyarbakır, üçüncüsü Mersin ve dördüncüsü İzmir’de olmak üzere paneller örgütlendi. Her panel öncesinde belli pratik hazırlıklar gerçekleştirildi. Afiş ve davetiyelerden ayrı bire bir görüşmelerle panel hazırlıkları yapıldı.
Daha önceki paneller gibi son paneller de “Ülkemizde ve Dünyada Kültür ve Siyasette Yeni Arayışlar” başlığı altında gerçekleştirildi. Salonda polisin yoğun varlığının baskısı altında geçen Mersin panelinin ikinci etabı olan soru-cevap bölümünün sönük ve kısa geçmesinin dışında, genel olarak panellere ilgi beklediğimizin üstünde gerçekleşti. Ortalama 4-5 saat süren, kimilerinde daha da uzayan panellerdeki tartışmalar dinamik olduğu kadar derinlikli ve nitelikli düzeyleriyle dikkat çektiler.
Yer yer MESOP adına bağlayıcı, yer yer de kendi adlarına yaptıkları konuşmalarda panelistler biraz da bilinçli olarak şu vurguları öne çıkardılar:
1. Kuzey’de aslına uygun bir siyasal saflaşmanın gereği olarak; sosyalist (komünist), milliyetçi, liberal akımların ayrı ayrı şekillenmelerinin zorunluluğu, Kuzey’in yakın tarihteki genel sosyalist potansiyelinin varlığı ile birlikte ele alındı.
2. Ülkemizde sol siyasal yelpazedeki boşluğun varlığını sürdürdüğü, MESOP’un siyasetin solunu yeniden örmeyi hedeflediği, kendisi dışındaki milliyetçi, liberal Kürt hareketleri ile ortak ulusal paydada birlikte yürüyebileceği vurgulandı.
3. Kürt sorununun siyasal bir sorun olup çözümünün de özü itibariyle devlet kurma hakkını içerdiği; somutta MESOP genel eğiliminin federasyon temelinde bir çözümü öngördüğü, dile getirilen ve tartışılan bir diğer sorundu.
4. MESOP 2. Genel Toplantısı’nın kararı gereği Güney’deki Kürt federe devletini desteklediğimiz ve desteklenmesi gerektiği vurgulanırken, aynı süreçte Kuzeyli Kürt devrimci, ilerici, yurtseverlerin ABD-İngiliz emperyalist blokunun Irak işgaline karşı tutum almaları gerektiği panellerde vurgulanan ve üzerinde yoğun tartışılan bir diğer sorundu.
5. Kültür-siyaset ilişkisi, milliyetçiliğe felsefi yaklaşım ve her ulusun -özellikle devletleşmiş her ulusun- milli yarar adı altında öne çıkardıkları “benim milliyetçiliğim iyi, karşı tarafın milliyetçiliği kötüdür” yaklaşımının ideolojik-politik olarak sorgulanması, yine panellerde tartışılan bir sorun oldu.
Bu ana sorunlar ve gelen sorular etrafında panellerde dinamik ve sorumluluk yüklü tartışmalar yaşandı.

C) Sosyalist Mezopotamya dergisi geçen toplantıdan bu yana ancak üç sayı yayınlanabildi. Normal periyotla bu sayının 5 olması gerekirdi. Sosyalist Mezopotamya’nın düzenli periyotlarla yayınlanmasının yanı sıra dağıtımının da daha planlı yapılması gibi bir sorunumuz var. Hem ulaştırılan bölgelerde daha geniş ve daha isabetli dağıtımın yapılması, hem de hiç ulaşılamayan illerde dağıtımın yapılması gibi görevler her MESOP’lunun sorumluluğu olarak bizleri bekliyor. Bu konuda Yayın Kurulu’nun ayrıca söyleyeceklerinin olduğu ve bunları toplantıya aktaracakları inancındayız.
GYK ile Yayın Kurulu’nun ortak yaptığı toplantıda, “Sorunlama Belgesi” temelinde ideolojik, felsefi yeniden üretim ile senteze varabilmemiz için Sosyalist Mezopotamya’nın yanı sıra 4 ayrı kitap halinde belli aralıklarla tartışmayı içeren kitap dizisinin hazırlanması kararlaştırılmıştı. İlgili karar gündem taslağı ile birlikte önceden katılımcılara ulaştırıldı/ulaştırılmaya çalışıldı. 4. Genel Toplantı iradesi bu konuda da tutum almalıdır.

D) MDG ile ilgili çalışmaların ve sorunların toplantıya katılan genç yoldaşlarca sunulması doğru olanıdır. Bunun yanı sıra MDG - MESOP ilişkisi bir kez daha geniş katılımlı toplantımızda ele alınmalıdır.

E) 3. Genel Toplantıdan bu yana geçen sürede geliştirdiğimiz pratik, olumlu gelişmelere yol açtı. Hatta ortak kanı olarak beklentilerimizin üzerinde yeni gelişmelere, genişlemelere yol açtı. Fakat gelişme ve genişleme beraberinde yeni sorunlar da üretti.
Özellikle panellerin yapıldığı illerde yeni ilişkilerle belli bir genişleme oldu. Bu genişlemenin öne çıkardığı yeni görevlerle yüzyüze geldik.
Birincisi; halka, kadrolara açık panellerin yanı sıra içe dönük toparlanma, örgütlenme toplantıları kendini dayatıyor. Bu sorun üzerinde 4. Genel Toplantı iradesi perspektif üretmelidir.
İkincisi; yerelin merkezileşmesi yönelişimiz nasıl bir içerik kazanacak? Her yerel inisiyatif (girişim) kendini bulunduğu alanda, ideolojik, politik, örgütsel arayış ve toparlanmanın merkezi olarak nasıl örgütleyecek? Yanıtlarını aradığımız sorunların başında bunlar geliyor.
Üçüncüsü; dışımızdaki kimi siyasi yapıların/kadroların MESOP’a dönük ortak iş yapma önerileri var. Ayrıca MESOP’la ilişkilenme iradesini yansıtan fakat ‘Ulusal Konferans’ın örgütlenmesi gibi önerilerle gelen dostlarımızın yönelişleri de var. Bu ve benzeri gelişmelerin değerlendirilip yönelişlerin açıklığa kavuşturulması bir başka sorunumuzdur.
Dördüncüsü; başta GYK ile Yayın Kurulu’nun kendi içerisinde yoğun ve dinamik bir çalışmayı gerçekleştiremediği ortada. Bunda her kadronun özgül sorunlarının yanı sıra hepimizin çalışmalarını olumsuz etkileyen mali ve benzeri ortak sorunlarımız da var.

MESOP-GİRİŞİMİ GEÇİCİ YÜRÜTME KURULU

 

KARAR: 1

Yerelin Merkezileşmesiyle Bağlantılı ‘Girişim Evresi’nin Pratik Görevleri Üzerine

MESOP-Girişimi Dördüncü Genel Toplantı İradesi;
a) MESOP olarak bulunduğumuz her bölgede “Sorunlama Belgesi”nin belirlenmiş bir özgün plan gereğince daha geniş ve amaçlı dağıtımının örgütlenmesi, ulaştırılmamış kadrolara ulaştırılması görevi halen önümüzde duruyor. “Sorunlama Belgesi”, dergi ve çıkacak kitaplar temelinde birinci evrenin ana görevi olan “arayış içerisindeki kadrolara ulaşabilme ve bununla yeni bir ideolojik senteze yerelden katkı sunabilme”ye dönük pratik önümüzdeki temel görev olma özelliğini sürüdürüyor. Birinci evre boyunca bu görev atlanamaz.

b) Panellerin yapıldığı kentler başta olmak üzere yerelde, içe dönük ve iç perçini amaçlayan toplantıların örgütlenmesi diğer pratik örgütsel görevlerimizden biridir.

c) Yerelin merkezileşmesi; mevcut somut yönelişimizle bağlantılı olarak her yerel inisiyatifin bulunduğu bölgede kendini merkez görerek, ihtiyaç duyulan yayın bürosu, dernek, kültür merkezi vb. araçlarını, gerekli mali girdilerini bütünlüklü olarak kendisinin çözmesi demektir.

d) Yerelin merkezileşmesi; MESOP iradesinin az-çok oluştuğu her yerde ideolojik yeniden sentez hedefi de dahil, merkezin yüzleştiği bütün sorunların önce yerelden göğüslenmesi, sonra yerelden merkeze doğru akışın sağlanmasıdır.

e) Yerelin merkezileşmesi; MESOP’luluğun oluştuğu yerlerde “Yerel Geçici Yürütme”lerin seçimle belirlenmesinin, doğrudan ya da yarı doğrudan demokrasi adımlarının pratikte sınanarak MESOP ortak (merkez) yapısına zengin bir deneyimin aktarılmasının hedeflenmesidir.

f) Yerelin merkezileşmesi; demokratik merkeziyetçilik işleyişiyle bağlantılı olarak merkeziyetçiliğin demokrasiyle dengelenmesinde “gövdede güçlü örgüt”ün belirleyici olması ve örgütte, pramitin tepesiyle taban arasındaki mesafenin kısaltılması arayışıdır.


KARAR: 2

Kürt Sorununun Çözümünde Birleşik Bir İradenin Oluşturulmasına İlişkin...

1- Üniter yapısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri Kürt ulusunun ve ulusal azınlıkların çözümlenmemiş ulusal sorunu, varlığını hep korudu. Başka bir ifadeyle, Kürt ulusal sorununun yanı sıra Arap, Laz, Ermeni, Çerkez vb. ulusal azınlıkların sorunları da varlığını korudu.
 
2- Kürt sorunu, Kürt coğrafyasında bürüneceği biçimden bağımsız olarak bir devlet kurma hakkı sorunudur. Belirttiğimiz ulusal azınlıkların ve Türkiye metropollerinde, özellikle de İç Anadolu’da yaşayan milyonlarca Kürdün sorunu ise ulusal azınlık sorunudur ve bu çerçevede bir çözüme kavuşturulmalıdır.

3- Ulus ötesi yapısıyla Avrupa Birliği (AB), yakın vadede konfederal bir devlete doğru gelişme yönelişlerini barındırıyor. Hazırlanan AB Anayasası, konfederal devlet yapılanmasına doğru atılmakta olan en önemli adımlardan birisi olacaktır.
Bu sürecin derinleşmesi halinde AB’ye dahil olan ulusal devletler ikili bir yetki ve egemenlik kaybıyla yüzyüze geliyorlar, geleceklerdir. Bir yandan ulus-devlet ötesi yeni merkez olarak AB’ye; diğer yandan ulus-devlet altı olarak yeni yerele adım adım yetki ve egemenlik devredeceklerdir. AB'ye tam üyelik sürecinin derinleşmesi durumunda, üniter Türkiye Devleti de yeni merkeze ve yeni yerele yetki devriyle yüzyüze gelecektir.

4- AB, belli başlı emperyalist devletlerin öncülüğünde gelişen sermaye birliğidir. Emperyalist-kapitalist AB ve Türkiye kapitalist rejiminden işçi-emekçi halklarımızın sınıfsal sorunlarının çözümü beklenemez. Sosyalizm mücadelesi, yani işçi-emekçi halklarımızın ve Türkiye halklarının gerçek ulusal-sınıfsal kurtuluşu için sosyalist federasyon stratejik hedefimizdir. Bu hedef ancak kapitalizme ve onun siyasi rejimine karşı mücadeleyle elde edilecektir. Ancak, konfederal yapıya doğru ilerleyecek olan AB’ye ve onun bir parçası olmak isteyen Türkiye rejimine karşı mevcut koşullarda Kürt sorununun çözümü için bu hedefle bütünlüklü bir mücadele geliştirmek mümkündür, dahası kendini dayatan bir görevdir.

5- Ülkemizin kuzey parçasında ulusal sorunun çözümüne ilişkin olarak farklı siyasi parti, dinamik ve bireyler bugün farklı farklı görüş, yaklaşım ve pratikler geliştiriyorlar. En başta ortak siyasi duruştan ve davranıştan yoksun oluşları nedeniyle bu farklı görüş ve öneriler Kürt sorununun çözümüne ciddi bir katkı sunamamaktadır. Dolayısıyla komünistlerden, ulusal demokrat siyasi parti ve dinamiklere varana kadar herkesin arkasında duracağı ortak bir siyasi hattın (hedefin) belirlenmesi acil görevdir.

Bunlardan hareket eden MESOP Girişimi;
a) Kuzey’de, ulusal sorununun çözümünde “demokratik federasyon ve azınlık hakları” temel siyasi bir tez olarak öne çıkarılarak, tüm siyasi yapıların, aydınların ve işçi-emekçi halkın arkasında durup uğruna mücadele edeceği bir pratik hedef haline getirilmesine;

b) Komünistlerden, yurtsever, ulusal demokrat parti, güç ve bireylere varana kadar herkesi tek bir siyasi şemsiye (platform, ulusal demokratik cephe, kongre vb.) altında birleştirebilecek kalıcı bir yapılanmanın yaratılmasına;

c) Türkiye metropollerinde ve İç Anadolu’daki Kürt ve diğer ulusal azınlıkların sorunlarının çözümünün esas muhattaplarının ise Türkiye komünist ve devrimci hareketleri olduğunu belirleyen MESOP, bu sorunun çözümünde onlarla ilişki ve güç birliği içinde olacağına;

d) Bu amaçla, ilk adım olarak zaman geciktirilmeden bir konferansı (ya da benzeri bir ilk adımı) toparlayacak olan bir çağrı merkezinin oluşturulması gerektiğine inanır ve bu doğrultuda üzerine düşen görevleri yerine getirir.


Print
Sosyalist Mezopotamya© 2006